วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การประชุมระบบประเมินคุณภาพสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

รศ.จำรูญ ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า สถาบันจะเริ่มทดลองใช้ระบบประเมินคุณภาพสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
โดยมีการทดลอง 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม ให้กรอกข้อมูลภาระงานของปีงบประมาณ 2556
ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม ให้กรอกข้อมูลภาระงานปีงบประมาณ 2557
ผลการประเมินในระบบ (ระหว่างการทดลอง) ไม่ได้ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยในการทดลองใช้งานเป็นการขอความร่วมมือจากคณาจารย์ (ไม่บังคับให้ทดลอง แต่ถ้าประกาศใช้ถือว่ายอมรับโดยปริยาย)
สำหรับการทดลองใช้ให้อาจารย์พิจารณาประเด็นต่างๆ ได้ทุกเรื่อง เช่น
1. ความเหมาะสมของกรอบภาระงานต่างๆ
2. ภาระงานครอบคลุมงานที่อาจารย์ปฏิบัติหรือไม่
3. วิธีการใช้งานระบบ แจ้งปัญหาที่ phubade@hotmail.com

ข้อเสนอแนะประเด็น 1,2 จะรวบรวมโดยส่วนงานวิชาการ

หมายเหตุ
- URL สำหรับเข้าใช้งานระบบ http://161.246.3.242/PBP
- ประธานบอกแนวคิดว่าผลการประเมินในระบบนี้เป็นการประเมินจากงานของตัวอาจารย์เองเป็นหลัก ซึ่งน่าจะไม่เกินร้อยละ 6 ส่วนที่เกินจากนั้นจะเป็นการพิจารณาโดยผู้บริหาร

มกราคม 2558 เริ่มใช้งานจริง

รายละเอียดการดำเนินการต่างๆ จะทำหนังสือแจ้งให้คณะทราบอีกครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพ

เพื่อให้เห็นภาพของผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของคณะและสาขาวิชาต่างๆ (โดยคร่าวๆ) ผมจึงได้ทำการเปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพของผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ เมื่อปีการศึกษา 2555

ดูตารางการเปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพ

เมื่อท่านได้เห็นภาพของผลการเปรียบเทียบแล้ว คิดว่ามันสะท้อนถึงอะไรได้บ้างครับ? (โปรดแสดงความคิดเห็น)

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ eoffice

วันนี้ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการได้นัดผศ.อำพล พี่แดง และงานสารบรรณ มาคุยกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาในรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ eoffice มาใช้งาน โดยมีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
ปล.ใครอยากอ่านเนื้อหาการคุยกันครั้งแรกอ่านได้ที่นี่ครับ
หนังสือรับเข้างานสารบรรณ
กรณีรับมาจาก lotus note ให้ทำเหมือนเดิม (อันนี้เคลียร์ตั้งแต่การคุยครั้งแรกแล้ว)
กรณีรับจากหน่วยงานภายใน
ให้ทำเฉพาะในระบบ eoffice โดยออกเลขอัตโนมัติ (ต้องมีสมุดเลขรับหนังสือภายใน) และไม่ต้องลง lotus note

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในองค์ประกอบที่ 3 และ 5

สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งสมาชิกได้เสนอว่าหลังจากคุยกันในส่วนขององค์ประกอบที่ 2 แล้ว องค์ประกอบที่น่าจะคุยกันต่อ คือ องค์ประกอบที่ 3 และ 5 ซึ่งทั้งสององค์ประกอบมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่
ก็เลยหยิบทั้งสององค์ประกอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกิจกรรมวันนี้

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในองค์ประกอบที่ 2

สำหรับการพูดคุยกันวันนี้จะพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ในตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 โดยอาศัยการพิจารณาจากการอ้างอิงเอกสารในรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะและสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะมีตัวบ่งชี้ที่มีปัญหาในการดำเนินการโดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้